Visa Inc. -yhtiön lahjonnanvastaisen toiminnan käytäntö

1.0 Tarkoitus

Visa Inc. on ottanut käyttöön tämän lahjonnanvastaisen toiminnan käytännön (”Käytäntö”), jotta yhtiö voi noudattaa Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -lain, Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act -lain ja muiden sovellettavien lahjonnanvastaisten lakien vaatimuksia ja rajoituksia maailmanlaajuisesti.

2.0 Soveltamisala

Käytäntö koskee kaikkia Visa Inc. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (”Visa” tai ”Yhtiö”) johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä ja tilapäistyöntekijöitä (”Visan henkilökunta”).  Tämä Käytäntö on luettava yhdessä yhtiön muiden käytäntöjen, menettelyjen ja ohjeiden kanssa, mukaan lukien liiketoiminnan menettelyohjeet ja eettiset säännöt sekä matka- ja kulu- sekä ostokorttiohjelman käytäntö. Siltä osin kuin tämä Käytäntö on rajoittavampi, se syrjäyttää Yhtiön muut sovellettavat käytännöt ja menettelyt (mukaan lukien lahjat, ateriat ja viihde). Tämä Käytäntö voidaan kääntää muille kielille, ja siinä tapauksessa englanninkielinen versio on etusijalla käännösversioihin nähden.

Alueelliset toiminnan eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta valvovat osastot ja lakiosastot voivat kehittää maantieteelliset tai maakohtaiset kulujen kynnysarvot, joiden ylittämiseen vaaditaan ennakkohyväksyntämenettelyjä. Alueelliset eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta valvovat osastot sekä lakiosastot voivat vastata tähän Käytäntöön liittyviin kysymyksiin ja antaa ohjeita markkina-aluekohtaisista menettelyistä.

3.0 Käytännön lausunto

Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilla reilulla ja rehellisellä kilpailulla. Tämän lahjonnanvastaisen käytännön ja lahjonnanvastaisen käytännön ohjeiden (liite A) noudattaminen on Yhtiön kaikkien työntekijöiden vastuulla. Johtoryhmän ja sen tarkastus- ja riskikomitean, toimitusjohtajan, ylimmän johdon ja toiminnan eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevan johtajan tehtävänä on varmistaa, että Yhtiö noudattaa liiketoimissaan korkeimpia laki- ja eettisiä standardeja. Visa noudattaa sovellettavien lahjonnanvastaisten lakien kirjainta ja henkeä harjoittaessaan liiketoimintaansa.  Minkä tahansa arvokkaan tai epäasianmukaisen edun lupaaminen, valtuuttaminen, tarjoaminen, antaminen, vastaanottaminen tai pyytäminen suoraan tai epäsuorasti kenellekään tai keneltäkään on ehdottomasti kielletty, jos sen tarkoituksena on vaikuttaa hänen päätöksiinsä tai toimintaansa tai antaa sellainen vaikutelma tai jos niin tehdään palkintona epäasianmukaisesta suorituksesta.

Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lahjonnanvastaisten lakien mukaisia velvollisuuksiaan. Koska yritys on yhdysvaltalainen ja käy kauppaa New Yorkin pörssissä, siihen sovelletaan Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) -lakia. FCPA on laki, jonka rikosoikeudelliset määräykset kieltävät lupaamasta, valtuuttamasta, tarjoamasta tai antamasta mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltain ulkopuolisten valtioiden virkamiehille (laaja termi, joka käsittää kaikkien muiden valtioiden kuin Yhdysvaltain valtionhallintojen tasoilla toimivat työntekijät sekä valtio-omisteisten tai valtiollisesti hallinnoitujen kaupallisten yritysten työntekijät, kuten valtio-omisteinen rahoituslaitos, ja Yhdysvaltain ulkopuoliset poliittiset ehdokkaat, poliittiset puolueet ja puolueiden virkamiehet sekä julkiset kansainväliset järjestöt) tarkoituksena vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopuolisten viranomaisten toimiin tai päätöksiin näiden virallisessa roolissa. FCPA-lakia sovelletaan Yhtiön ja Visan henkilökunnan toimintaan maailmanlaajuisesti. Yhtiöön sovelletaan myös useita liikepalkkioita määrittäviä lakeja ja määräyksiä, jotka Yhdysvaltain valtionhallinto voi hyväksyä. Lahjan, palveluksen tai muun palkkion lupaaminen, tarjoaminen tai toimittaminen Yhdysvaltain valtion virkamiehelle tai valtionhallinnon työntekijälle näiden sääntöjen vastaisesti voi olla paitsi Yhtiön käytännön vastaista myös rikos.

Yhtiön ja Visan henkilökunnan on myös noudatettava U.K. Bribery Act 2010 -lakia (”Bribery Act”). Lahjontalaki kieltää sekä valtion virkamiehille annettavat lahjukset että kaupallisen lahjonnan. Bribery Act -lain mukaan lahjuksen (joka tässä lahjonnanvastaisessa käytännössä tarkoittaa rahallista tai muuta etua) tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen, lahjuksen pyytäminen, vastaanottamiseen suostuminen tai sen vastaanottaminen tai ulkomaisen virkamiehen lahjominen on rikos. Yhtiötä voidaan myös pitää vastuullisena sen puolesta suoritetun lahjonnan estämättä jättämisestä, ja se on velvollinen toteuttamaan riittävät menettelyt estääkseen Yhtiölle tai sen puolesta palveluja suorittavien lahjontaa, mukaan lukien tytäryhtiöiden tarjoamat palvelut.

FCPA:n ja Bribery Act -lain lisäksi Yhtiö voi olla velvollinen noudattamaan muita lahjonnanvastaisia lakeja ympäri maailmaa.  

On ankarasti kiellettyä antaa tai tarjota mitään arvokasta minkään valtion virkamiehelle tai määritelmän mukaiselle valtion virkamiehelle (kuten liitteessä A on määritelty) lahjonnanvastaisen lain vastaisesti, tai suorittaa laittomia maksuja kolmansille osapuolille, jos tiedetään tai voidaan perustellusti olettaa, että osa maksuista tarjotaan, annetaan tai luvataan tällaiselle virkamiehelle. Voitelumaksut, joilla nopeutetaan tai varmistetaan rutiininomaisten viranomaistoimien suorittaminen, ovat myös kiellettyjä.

Useat lahjonnanvastaiset lait kieltävät myös lahjusten tai voitelurahojen lupaamisen, tarjoamisen tai maksamisen yksityisille osapuolille. Tämä Käytäntö kieltää minkään arvokkaan tai muun edun lupaamisen, valtuuttamisen, tarjoamisen, antamisen, hyväksymisen tai pyytämisen millekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien asiakas, mahdollinen asiakas, myyjä tai muu liikekumppani, tarkoituksena vaikuttaa vastaanottajan liiketoimintapäätöksiin tai palkita niistä epäasianmukaisella tavalla tai antaa vaikutelma, jonka mukaan vastaanottajan odotetaan toimivan odotetulla tavalla.

4.0 Vastuullisuus

4.1 Käytäntö ja ohjelman omistaja

Toiminnan eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva johtaja on Käytännön ja ohjelman omistaja, joka hallinnoi Käytäntöä ja kehittää sille viitekehyksen, joka sisältää menettelytavat, työkalut, viestinnän ja koulutuksen tämän Käytännön toteuttamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan globaalista eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva tiimi valvoo asiaankuuluvalle Visan henkilökunnalle annettavaa vuosittaista Käytännön toteuttamiseen liittyvää koulutusta.

4.2 Toimeenpaneva tukija

Käytännön toimeenpaneva tukija on lakiasiainjohtaja.

4.3 Käytännön valvonta

Konsernin riskikomitea CRC (Corporate Risk Committee) valvoo tätä Käytäntöä toiminnan globaalista eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevan tiimin säännöllisten päivitysten kautta.  

4.4 Poikkeukset

Käytännön omistajan, Käytännön juridisen neuvonantajan ja CRC:n on hyväksyttävä etukäteen tämän Käytännön poikkeukset. Käytännön omistaja seuraa Käytännöstä mahdollisesti tehtyjä poikkeuksia tai vapautuksia.

5.0 Rikkomusten tutkiminen

Yhtiö tutkii kaikki vastaanotetut ilmoitukset kaikista tämän Käytännön rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista, eikä se suvaitse minkäänlaisia kostotoimia vilpittömässä mielessä tehdyistä ilmoituksista ja valituksista. Visan eettiset ja menettelysäännöt suojaavat kaikkia ilmoituksen tai valituksen tekijöitä, ja Visan henkilöstön odotetaan tekevän yhteistyötä väärinkäytösten sisäisissä tutkimuksissa.

Mikä tahansa tämän käytännön, Yhtiön liiketoimintaperiaatteiden ja eettisten periaatteiden tai sovellettavan lain vastainen toiminta voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien irtisanominen, paikallisten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

6.0 Käytännön tarkistaminen

Käytännön omistajan vastuulla on tarkistaa Käytäntö vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan varmistaa, että se on edelleen merkityksellinen ja tehokas asetettujen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, ja suositella tarvittaessa päivityksiä CRC:lle.

7.0 Käytännön noudattamisen validointi

Tähän Käytäntöön ja sen menettelyihin sovelletaan säännöllisiä toiminnan globaalin eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden validointeja ja/tai sisäisen tarkastuksen arviointia, joilla määritetään Käytännön toteutuksen tehokkuus ja jatkuva noudattaminen. Löydökset ja lieventämisstrategiat voidaan käsitellä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Olennaiset löydökset tulee raportoida CRC:lle ja/tai johtokunnalle tai sen delegoidulle toimikunnalle (toimikunnille) tarpeen mukaan.

8.0 Asiaan liittyvät asiakirjat

  • Matkustus- ja kulu- sekä ostokorttiohjelman käytäntö
  • Maailmanlaajuisen korttiohjelman ohjeet – Matkustus- ja kulu- sekä ostokortti