Visa Inc.-policy mot mutor

1.0 Syfte

Visa Inc. antog denna policy mot mutor (”policyn”) för att följa kraven och restriktionerna i U.S. Foreign Corrupt Practices Act, U.K. Bribery Act och andra tillämpliga lagar mot mutor över hela världen.

2.0 Omfattning

Policyn gäller för alla chefer, tjänstemän, anställda och tillfälliga arbetare (”Visa-personal”) hos Visa Inc. och dess dotterbolag (”Visa” eller ”företaget”).  Denna policy måste läsas tillsammans med företagets andra policyer, procedurer och riktlinjer, inklusive etik- och uppförandekoden och programpolicyn för resor och utgifter samt kort för köp. I den mån denna policy är mer restriktiv, ersätter den dock företagets andra tillämpliga policyer och förfaranden (inklusive gåvor, måltider och underhållning). Denna policy kan översättas till andra språk och om det görs ska den engelska versionen ha företräde.

De regionala avdelningarna för etik och regelefterlevnad och juridik kan utveckla utgiftströsklar för ett visst geografiskt område eller ett specifikt land över vilka förfaranden för förhandsgodkännande krävs. De regionala avdelningarna för etik och regelefterlevnad och juridik kan svara på frågor om denna policy och ge vägledning kring eventuella marknadsspecifika procedurer.

3.0 Policyuttalande

Företaget har åtagit sig att vinna affärer genom rättvis och ärlig konkurrens på marknaden. Ansvaret för regelefterlevnad av denna policy mot mutor och riktlinjerna för policyn mot mutor (Bilaga A) ligger hos alla på företaget. Styrelsen och dess revisions- och riskkommitté, verkställande direktören, den högsta ledningen och chefen för etik och regelefterlevnad har alla särskilt till uppgift att säkerställa att företaget uppfyller de högsta juridiska och etiska standarderna i sina affärsförbindelser. Visa kommer att efterleva lagen och andan i tillämpliga lagar mot mutor när de bedriver sin verksamhet.  Det är strängt förbjudet att direkt eller indirekt lova, tillåta, erbjuda, ge, acceptera eller begära något värdefullt eller någon otillbörlig fördel till någon, i syfte att på ett otillbörligt sätt påverka dennes beslut eller beteende, eller som belöning för otillbörliga prestationer.

Företaget har åtagit sig att uppfylla sina skyldigheter enligt lagar mot mutor. Som ett amerikanskt företag som handlas på New York-börsen är företaget föremål för USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). FCPA är en lag med straffrättsliga bestämmelser som förbjuder att lova, tillåta, erbjuda eller ge något av värde, direkt eller indirekt, till icke-amerikanska regeringstjänstemän (ett brett begrepp som omfattar anställda på alla nivåer i icke-amerikanska regeringar, liksom anställda i statligt ägda eller statligt kontrollerade kommersiella företag, t.ex. ett statligt finansiellt institut, och icke-amerikanska politiska kandidater, politiska partier eller partifunktionärer, och offentliga internationella organisationer) för att påverka en icke-amerikansk tjänstemans handlingar eller beslut i dennes officiella egenskap. FCPA gäller för företagets och Visa-personal uppförande över hela världen. Företaget är också föremål för ett antal lagar och förordningar avseende affärsgratifikationer som kan accepteras av statlig personal från USA. Löftet, erbjudandet eller leveransen av en gåva, tjänst eller annan gratifikation till en statlig tjänsteman eller anställd i USA:s regering i överträdelse med dessa regler kan inte bara bryta mot företagets policy, utan kan också vara ett brott.

Företaget och Visa-personal måste också följa U.K. Bribery Act 2010 (”Bribery Act”). ”Bribery Act” förbjuder både mutor till statliga tjänstemän och kommersiella mutor. ”Bribery Act” gör det till ett brott att erbjuda, utlova eller ge en muta (vilket i denna policy mot mutor innebär en ekonomisk eller annan fördel), att begära, samtycka till att ta emot eller ta emot en muta, eller att muta en utländsk offentlig tjänsteman. Företaget kan också hållas ansvarigt för underlåtenhet att förhindra mutor som utförs för dess räkning och är skyldigt att införa lämpliga förfaranden för att förhindra mutor från personer som utför tjänster för eller på uppdrag av företaget, inklusive tjänster som tillhandahålls av dotterbolag.

Utöver FCPA och Bribery Act kan företaget bli föremål för andra lagar mot mutor runt om i världen.  

Det är strängt förbjudet att ge eller erbjuda något av värde till en statstjänsteman eller omfattad statstjänsteman (enligt definitionen i bilaga A) i något land som överträder lagen mot mutor, eller att göra olagliga betalningar till tredje part samtidigt som man vet eller har anledning att veta att någon del kommer att erbjudas, ges eller utlovas till en sådan tjänsteman. Underlättande betalningar – betalningar för att påskynda eller säkra utförandet av en rutinmässig myndighetsåtgärd – är också förbjudna.

Slutligen förbjuder många lagar mot mutor också utlovande av, erbjudande om eller betalning av mutor eller kickbacks till privata parter. Denna policy förbjuder att man utlovar, godkänner, erbjuder, ger, accepterar eller ber om något av värde eller någon annan fördel för någon tredje part – inklusive en kund, potentiell kund, leverantör eller annan affärspartner – med avsikt att eller som ger intryck av att otillbörligt påverka eller belöna mottagarens affärsbeslut.

4.0 Ansvar

4.1 Policy och programägare

Chefen för etik och regelefterlevnad är policy- och programägaren och kommer att administrera policyn och utveckla ett policyramverk som inkluderar procedurer, verktyg, kommunikation och utbildning för att implementera denna policy och uppnå dess mål. Avdelningen för global etik och regelefterlevnad ska tillhandahålla tillsyn över den årliga utbildningen om policyn som tillhandahålls relevant Visa-personal.

4.2 Verkställande sponsor

Policyns verkställande sponsor är chefsjuristen.

4.3 Tillsyn av policyn

Företagets riskkommitté (Corporate Risk Committee, CRC) ska tillhandahålla styrningstillsyn för denna policy via regelbundna uppdateringar av avdelningen för global etik och regelefterlevnad.  

4.4 Undantag

Undantag från denna policy måste godkännas i förväg av policyägaren, policyns juridiska rådgivare och CRC. Policyägaren kommer att spåra eventuella undantag eller undantag från policyn.

5.0 Undersöka överträdelser

Företaget kommer att undersöka alla rapporter som mottagits om överträdelser eller misstänkta överträdelser av denna policy och kommer inte att tolerera någon form av vedergällning för rapporter eller klagomål som lämnats i god tro. Visa-etik- och uppförandekod skyddar alla som lämnar in en rapport eller ett klagomål, och Visa-personal förväntas samarbeta i interna utredningar av tjänstefel.

Allt uppförande som strider mot denna policy, företagets etik- och uppförandekod eller tillämplig lag kan leda till disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning, med förbehåll för lokala juridiska krav.

6.0 Policygranskning

Policyägaren ansvarar för att granska policyn minst en gång om året för att bekräfta att den förblir relevant och är effektiv när det gäller att uppfylla de angivna affärsmålen och rekommenderar uppdateringar till CRC efter behov.

7.0 Validering av regelefterlevnaden av policyn

Denna policy och dess procedurer är föremål för periodisk validering av avdelningen för global etik och regelefterlevnad och/eller internrevision för att fastställa implementeringens effektivitet och pågående efterlevnad av policyn. Resultat och begränsningsstrategier kan granskas med lämpliga intressenter. Väsentliga resultat ska rapporteras till CRC och/eller styrelsen eller dess delegerade kommitté/kommittéer, beroende på vad som är lämpligt.

8.0 Relaterade dokument

  • Programpolicy för resor och utgifter samt kort för köp
  • Riktlinjer för det globala kortprogrammet – resor och utgifter samt kort för köp
  • Etik- och uppförandekod
  • Riktlinjer för policyn mot mutor